Tham Gia Phó Bản

11-08-2023

1. Lương Sơn Bạc : Thần Hành Thái Bảo Đới Tông ( 170/179 ) Tuyền Châu

Phần Thưởng  : 
55.000.000 EXP và Rương Lương Sơn Bạc
Nhân Vật Có Thể Vượt Nhanh Lương Sơn Bạc   
Số Lần Tham Gia : 5 Lần/ 1 Ngày   
Phần Thưởng Rương Lương Sơn Bạc : 
- 10 Mảnh Thiên Cang Lệnh
- 15 Mảnh Thiên Cang Lệnh
- 20 Mảnh Thiên Cang Lệnh
- 1 Thiên Cang Lệnh
- 5 Thiên Thạch
- 5 Mảnh Thiên Thạch
- 5 Ma Đao Thạch 1

- 5 Ma Đao Thạch 2
- 5 Ma Đao Thạch 3  

2. Địa Huyền Cung : Côn Lôn Phái Vân Hi Hòa ( 221/193 ) Phượng Tường   


Phần Thưởng  : 49.000.000 EXP và Rương Địa Huyền Cung
Nhân Vật Có Thể Vượt Nhanh Địa Huyền Cung  
Số Lần Tham Gia : 5 Lần/ 1 Ngày     
Phần Thưởng Rương Địa Huyền Cung : 
- 5 Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh
- 7 Mảnh 
Thiên Môn Kim Lệnh
- 10 Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh
- 1 Thiên Môn Kim Lệnh
- 5 Thiên Thạch
- 5 Mảnh Thiên Thạch
- 5 Ma Đao Thạch 1

- 5 Ma Đao Thạch 2
- 5 Ma Đao Thạch 3

3. Vạn Kiếm Trũng : Thần Giáo Hắc Tổng Quản ( 221/193 ) Phượng Tường   


Phần Thưởng  : 22.000.000 EXP và Rương Vạn Kiếm Trũng
Nhân Vật Có Thể Vượt Nhanh Vạn Kiếm Trũng  
Số Lần Tham Gia : 5 Lần/ 1 Ngày     
Phần Thưởng Rương Địa Huyền Cung : 
- 2 Cổ Linh Ngọc
- 5 Cổ Linh Thạch

- 5 Thiên Thạch
- 5 Mảnh Thiên Thạch
- 5 Ma Đao Thạch 1

- 5 Ma Đao Thạch 2
- 5 Ma Đao Thạch 3