Thái Hư Ảo Ảnh

11-08-2023


1. NPC Liên Quan : Thần Du Chân Nhân ( 172/178 ) Tuyền Châu


2. Điều Kiện Tham Gia Vượt Ải Thường : Cần Tạo PT


3. Phần Thưởng Khi Qua Ải

Ải - Phần Thưởng
1 : 3.000.000 Kinh Nghiệm
2 : 4.000.000 Kinh Nghiệm
3 : 5.000.000 Kinh Nghiệm
4 : 6.000.000 Kinh Nghiệm
5 : 7.000.000 Kinh Nghiệm
6 : 8.000.000 Kinh Nghiệm
7 : 100 Danh Vọng và 100 Sư Môn
8 : 8 Vòng Thái Hư Bát Quái Ngẫu Nhiên

4. Vượt Nhanh Thái Hư: Nhân Vật Có Thể Vượt Nhanh Thái Hư
5. Số Lần Tham Gia : 1 Nhân Vật Tham Gia 3 Lần/1 Ngày