Tàng Kiếm Sơn Trang

11-08-2023


1. NPC Liên Quan : Sứ Giả Tàng Kiếm ( 174/178 ) Tương Dương2. Điều Kiện Tham Gia Vượt Ải Thường : Cần Tạo PT

3. Phần Thưởng Khi Qua Ải

Ải - Phần Thưởng
1 : 1.000.000 Kinh Nghiệm
2 : 1.000.000 Kinh Nghiệm
3 : 2.000.000 Kinh Nghiệm và 5 Vàng
4 : 2.000.000 Kinh Nghiệm và 10 Vàng
5 : 4.000.000 Kinh Nghiệm và 15 Vàng
6 : 5.000.000 Kinh Nghiệm và 20 Vàng
7 : 5.000.000 Kinh Nghiệm và 30 Vàng

4. Vượt Nhanh Tàng Kiếm: Nhân Vật Có Thể Vượt Nhanh Tàng Kiếm
5. Số Lần Tham Gia : 1 Nhân Vật Tham Gia 3 Lần/1 Ngày