Nâng Cấp Trang Bị

12-08-2023


Đổi Trang Bị LONG ĐẰNG - PHỤNG VŨ :
Nhân Vật Click Chuột Phải Vào THIÊN CANG LỆNH Để Mở Đổi Trang Bị Long Đằng - Phụng Vũ


Công Thức Đổi Trang Bị Long Đằng - Phụng Vũ Như Sau :


Đổi Ngọc Và Vũ Khí CỬU CHÂU :
Nhân Vật Click Chuột Phải Vào THIÊN MÔN KIM LỆNH Để Mở Đổi Trang Bị Cửu Châu :Công Thức Đổi Trang Bị Cửu Châu Như Sau :