Đua TOP Máy Chủ Thương Ưng

11-08-2023


TOP Điều Kiện Nhận Thưởng Phần Thưởng
TOP 1
Quân Hàm Soái 2.000.000 VNĐ
  Chiến Tượng ( Vĩnh Viễn )
Cấp 99 100.000 Kim Phiếu
Công Trạng 1.800.000 500 Hoàng Kim Đại Hồng Bao ( chứa 999 vàng )
  50 TCL
  50 TMKL
TOP 2
Quân Hàm Tướng Trở Lên 1.000.000 VNĐ
  1 Thú Cưởi Tuyết Sư
Cấp 99 70.000 Kim Phiếu
Công Trạng 1.800.000 300 Hoàng Kim Đại Hồng Bao ( chứa 999 vàng )
  50 TCL
TOP 3
Quân Hàm Tướng Trở Lên 500.000 VNĐ
  1 Thú Cưởi Tuyết Sư
Cấp 99 50.000 Kim Phiếu
Công Trạng 1.800.000 200 Hoàng Kim Đại Hồng Bao ( chứa 999 vàng )
  40 TCL
TOP 4
Quân Hàm Tướng Trở Lên 1 Thú Cưởi Tuyết Sư
Cấp 99 30.000 Kim Phiếu
Công Trạng 1.800.000 100 Hoàng Kim Đại Hồng Bao ( chứa 999 vàng )
  30 TCL
TOP 5
Quân Hàm Tướng Trở Lên 1 Thú Cưởi Tuyết Sư
Cấp 99 30.000 Kim Phiếu
Công Trạng 1.800.000 50 Hoàng Kim Đại Hồng Bao ( chứa 999 vàng )
  20 TCL
Đua Top Hệ Phái
  1 Thú Cưởi Chiến Lang
Cấp 99 30.000 Kim Phiếu
  50 Hoàng Kim Đại Hồng Bao ( chứa 999 vàng )
  20 TMKL


Chú Ý : Sự kiện đua top diễn ra từ 19h00 ngày 19/08 đến 23h59 ngày 16/09.