Các Hoạt Động Trong Game

15-08-2023


Các Hoạt Động Trong Game Thời Gian Npc Tham Gia
Trồng Cây Bát Nhã Lớn Cả ngày Tây Thành Đô - Bắc Tuyền Châu
Hạt Giống Cả ngày 7 Thành Thị
Trông Cây Bát Nhã Nhỏ Cả ngày 7 Thành Thị
Nộp Quân Dụng Thứ 6,7 và chủ nhật Thương Nhân Thần Bí
Nộp Trái Cây Cả ngày Đường Minh Thành
Lương Sơn Bạc Cả ngày Thần Hành Thái Bảo Đới Tông
Địa Huyền Cung Cả ngày Côn Lôn Phái Vân Hi Hòa
Tàng Kiếm Cả ngày Tàng Kiếm Sơn Trang
Thái Hư Cả ngày Thần Du Chân Nhân
Vạn Kiếm Trũng Cả ngày Thân Giáo Hắc Tổng Quàn
Tài Nguyên Chiến Cả ngày Nam Nhân Thần Bí
Thỏ Nướng 8,9,10,13,16,17,19,20,21 7 Phái
Bắc Lục Lâm Minh Chủ 13h00 hằng ngày Hệ thống thông báo
Boss Lan Hoa - Anh Tử 18h00 hằng ngày Hạnh Hoa Thôn
Chiến Trường Phụ 19h00 hằng ngày Tiểu Ngọc - Tiểu Phương
Chiến Trường Chính 20h00 hằng ngày Tiểu Ngọc - Tiểu Phương
Thương Thần Doanh Thiên 21h15 hằng ngày Hệ thống thông báo
Boss Đông Phương - Bất Bại 21h30 hằng ngày Nam Thành Đô
Lãnh Hương Lăng 22h00 thứ 6, thứ 7 và chủ nhật Hệ thống thông báo